ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

С писмо до Кмета на Община Перник Станислав Владимиров (изх. № 21 / 10.11.2022 година) Секретарят на читалището инж. Владимир Русев входира в общината Програма предложение на НЧ „Нови хоризонти 2009“ за включване в Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Перник през 2023 година във връзка с  Чл. 26 а от ЗНЧ. Администрацията на Кмета изготвя програмата въз основа на предложенията на читалищата. Програмата ще бъде разгледана от комисиите в ОбС Перник и след обсъждане предстои гласуването й на сесия на ОбС Перник. 

Практиката се прилага въз основа на последните промени в ЗНЧ. На теория програмата е инструмент за провеждане на политики в посока развитие и модернизиране на сектора, въз основа потребностите на местната общност. На практика продължаващо програмата се възприема от експертите в общинската администрация като обобщен културен календар на проявите на читалищата през календарната година, което е далеч от съвременното развитие на читалищното дело в страната.

Законовата процедура е разписана в цитирания по-горе:

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (1) Председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.

(2) Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община.

(3) Програмата по ал. 2 се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.

(4) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

(5) Докладите по ал. 4 на читалищата на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните читалища - вносители на докладите.

(6) (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) В случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България сроковете по ал. 4 и 5, които не са изтекли към момента на обявяването на извънредното положение, се считат удължени с един месец от датата на прекратяването му.

Снимка: "Старият мост" (моста на река Струма в село Перник) масло/платно, художник - Сашо Евтимов 

Партньори