ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ

Проектът  „Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“ акцентира върху вече традиционно културно събитие в Перник – Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“  и изложби за представяне на резултатите от лятната академия. Академията е част от програмата на НЧ „Нови хоризонти – 2009” през 2020 година.  Това е шестото поредно издание на лятната академия. В него за участие бяха привлечени двама ключови партньори – НГПИ „Св. Лука“ и НУИИ „Илия Петров“. В лятната академия участие взеха двайсет и четирима възпитаници на двете учебни заведения, професионално изучаващи приложни и изящни изкуства, лауреати на различни конкурси, представяли свои работи  в изложби и художествени работилници у нас и в чужбина. Реализирани бяха сновните дейности по проекта – едноседмична творческа работа на участниците в направленията живопис, графика и скулптура и представяне на произведенията им в две изложби пред широк кръг публики. За разлика от предходното, настоящото издание на академията даде възможност за по-продължителна творческа работа на участниците, сформирайки три отделни класа по графика, живопис и скултура. Това е нов момент в работата на академията, в която досега всички участници работеха едновременно и в трите направления. Новият подход има за цел да усъвършенства уменията на участниците в съответните направления за усвояване на нови професионални учения и постигане на по-високи творчески резултати

Проектът „VІ Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“ е резултат на публично партньорство, в което тази година освен НГПИ „Св. Лука“ бе привлечен нов партньор – НУИИ „Илия Петров“.

В творческата работа по проекта се предвиждаше в трите направления да участват равен брой ученици от двете училища. Епидемичната обстановка не позволи смесване на учениците в отделни групи и след консултации с партньорите бе взето решение занятията в два от класовете – по живопис и графика да се проведат само и единствено с ученици от НГПИ „Св. Лука“ в сградата на учебното заведение. Занятията в класа по скулптура бяха организирани само с възпитаници на НУИИ „Илия Петров“ в сградата на учебното заведение.

Финансирането се осъществи в рамките на одобреното по бюджета на проекта от страна на МК в размер на 4795,00 лева, който е изпълнен на 100%. По пера финансовите операции са разписани в раздел „ФИНАНСОВ ОТЧЕТ“

Графикът на дейностите бе изпълнен при максимално спазване на предвидените в проекта срокове:

ІХ – ХІ 2020 – Управление на проекта: сформиране на екипи; закупуване на материали; сключване на договори; дейности по информираност и публичност; отчети по проекта.

21 – 27 ІХ 2020 – Творчески ателиета по живопис, графика и скулптура.

05 Х – 25 ХІ 2020 – Изложба в галерия „При кмета“ в град Перник

26 Х – продължаващо – Виртуална изложба

16 ХІ 2019 – Представяне на резултатите от проекта

Управление на проекта: сформиране на екипи; закупуване на материали; сключване на договори; дейности по информираност и публичност. Отчети по проекта.

Дейности: Реализирани са всички предвидени дейности съгласно предварителния график: Творчески ателиета по живопис, графика и скулптура; Експониране на творбите от пленера в изложба в град Перник; Експониране на творбите от пленера във виртуална изложба (Поради усложнената епидемична обстановка втората изложбе бе организирана, чрез он-лайн представяне); Представяне на резултатите от проекта.

Изпълнени са основните цели на проекта:

 • Повиши се значително нивото на Лятната академия и се направи поредна сериозна крачка в процеса на утвърждаването й като авторитетен форум от регионално на национално ниво
 • Повиши се нивото на творческите умения на участниците в академията в конкурентна среда.
 • Придобити са нови творчески умения от участниците в академията.
 • Професионално са представени произведенията на младите творци – резултат от новите им творческите умения.
 • В условията на пандемия максимално ефективно бе популяризирана инициативата сред широк кръг публики.
 • Привлечен бе нов партньор

Постигнати са очакваните резултати резултати:

 • Повишено ниво на форума Лятна академия, утвърден в значителна степен авторитет на Академията от регионално на национално ниво, което да способства и подпомогне в следващите години развитието му на международно ниво.
 • Повишено в степен ниво на творческите умения от участниците в академията в резултат от работата им в конкурентна среда .
 • Придобити нови творчески умения от участниците в академията.
 • Професионално представени произведения на младите творци – резултат от новите им творческите умения.
 • Популяризирано в степен на регионално събитие на Лятната академия сред широк кръг публики.
 • Привличени нови участници и партньори

Партньори