ТРАДИЦИОННОТО ИЗКУСТВО В НОВОТО ВРЕМЕ - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

ТРАДИЦИОННОТО ИЗКУСТВО В НОВОТО ВРЕМЕ

ТРАДИЦИОННОТО ИЗКУСТВО В НОВОТО ВРЕМЕНЧ "Нови хоризонти 2009" подписа договор и започва изпълнението на проекта „Традиционното изкуство в новото време“ е в изпълнение на основни цели на НЧ „Нови хоризонти 2009“: Развитие и обогатяване на културния, обществен и просветен живот на местната общност; Запазване на обичаите и традициите; Развитие на творческите и духовни заложби у хората, преимуществено на подрастващите и младите хора, като подпомага приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуствата и културата; Работа с деца за обогатяване на техните знания и възпитание в традициите и културата на българския народ и общочовешките ценности. По проекта ще бъдат ангажирани дванайсет изпълнители на традиционен песенен фолклор от Граово.

Целта на проекта е да насърчи и подпомогне развитието на певческата формация за традиционно песенно творчество; да се усвоят знания и умения от участниците в колектива; да се представят традиционни песенни образци в пред публики; да се популяризира творчеството сред хората в местната общност; да се популяризират местните фолклорни празници сред местната общност; да се подпомагане и утвърди конкурса за традиционно песенно и музикално творчество „Гласове и мелодии от Пернишко“ за продължаване процеса на опазване и популяризиране на традиционното музикално и песенно наследство на Пернишкия регион, където традиционното пеене се характеризира със сложна техника  на изпълнението, създаващо затруднения при  неговото усвояване и предаване на следващите поколения в съвременността; да се привлекат и приобщят по-голям вид и брой публики.

Очаквани резултати: Насърчена и подпомогната в развитието си певческа формация – за традиционно песенно творчество; Усвоени знания и умения от участниците в колектива; Представени пред публики традиционни песенни образци; Популяризирано традиционно творчество сред хората в местната общност; Популяризирани местни фолклорни празници сред местната общност; Подпомогнат в развитието си конкурс за традиционно песенно и музикално творчество „Гласове и мелодии от Пернишко“; Продължаване процеса на опазване и популяризиране на традиционното музикално и песенно наследство на Пернишкия регион с неговата специфика и особености; Привлечени и приобщени нови по вид и брой публики.

Очакваният ефект е висока степен на разпространение на информация за старите традиционни празници на Перник, чрез издадената, промотирана и разпространена по проекта брошура; Разпространение на традиционното певческо умение от регион Граово сред изпълнители от цялата страна – певци и музиканти, чрез издадения, промотиран и разпространен по проекта сборник с граовски песни и мелодии; Приобщаване на нови последователи за усвояване на традиционни певчески умения във фолклорното.