Устав - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Устав

У С Т А В

на

Народно Читалище „Нови Хоризонти – 2009” – .

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Перник на 11.05.2009 г.

Изм. и доп. на Общо събрание, състояло се на 19.04.2010 г.

Изм. и доп. на Общо събрание, състояло се на 26.03.2022 г.

 

Глава 1.

Общи положения

Чл. 1.

(1) Настоящият Устав урежда устройството и дейността на Народно Читалище „Нови хоризонти – 2009”, което за по кратко в текста ще бъде наричано Читалище “Нови хоризонти – 2009”  или Читалището.

(2)Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, съгласно българското законодателство (ЗЮЛНЦ), може да притежава имущество и има всички права и задължения според Закона за народните читалища в Република България.

(3) Читалище „Нови хоризонти – 2009”  е независима, неполитическа, обществена организация, открита за свободно членуване и обединяваща на доброволни и равноправни начала всички физически лица без оглед на ограничения за възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Чл. 2.

(1) Пълното наименование на читалището е: Народно читалище “Нови хоризонти – 2009”.  Може  да  бъде  изписвано  на  латиница като “New horizons – 2009”

(2) Седалището на Читалище „Нови хоризонти – 2009” е:  гр. Перник, а   адресът му:

ул. „Радомир“, № 1 А, ет. 2, офис 10

Чл.3.

(1) Съществуването на Читалище „Нови хоризонти – 2009” не се ограничава с някакъв срок, освен предвидените мерки от Закона за Народните Читалища и се създава за неопределено време.

(2) Читалището може да учредява клонове по начина предвиден в Закона за Народните Читалища.

Чл. 4

Читалището поддържа отношения на сътрудничество, взаимополза и координира действията си с държавните, общинските структури и организации, които според закона имат права и задължения  да съдействат и подпомагат дейността му, като запазва своята автономия.

Чл. 5.

Читалище „Нови хоризонти – 2009” може да се сдружава с други сродни на него организации, сдружения или Читалища за предвидените в този устав цели и дейности, по предписание на Читалищното настоятелство, без това да накърнява интересите на Читалището или вреди по някакъв начин на него, неговото самоуправление и имуществото му.

Чл. 6.

Читалището работи съвместно с други културни и научни организации и институти, учебни заведения, университети, обществени, стопански или нестопански организации, извършващи и подпомагащи културната, просветната дейност и спорта. То влиза в договорни отношения с тези или други структури, като не накърнява своите права, интересите си или своите движими и недвижими имущества.

Глава 2.

Цели, дейности и задачи.

Чл. 7.

Цел на Читалището е да задоволява потребностите на народа свързани с:

 • Развитие и обогатяване на културния, обществен и просветен живот на населението в Република България, страните от Европейския съюз и по света.
 • Запазване на обичаите и традициите на българския народ. Събиране на материали и предмети от народната култура, с цел съхранението и експонирането им за идните поколения.
 • Развитие на творческите и духовни заложби у хората, преимуществено на подрастващите и младите хора, като подпомага приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуствата и културата в Република България, страните от Европейския съюз и по света.
 • Работа с деца за обогатяване на техните знания и възпитание в традициите и културата на българския народ и общочовешките ценности.
 • Разпространение на българската култура по света и работа с българите извън пределите на родината за запазване на тяхното самосъзнание и българска идентичност.
 • Развитие на младежта в сферата на спорта, науката и творческото начало у човека. Запознаването и с културните, художествените, научните и спортните достижения на България и в световен мащаб.

Чл. 8.

За изпълнението на тези цели Читалището извършва следните дейности:

 1. Поддържа и развива библиотеката си на място, създава виртуална библиотека и обогатява базирани в интернет пространството данни.
 2. Изработва виртуална карта “Краезнание”
 3. Събира, съхранява и експонира фонд от произведения на изобразителното изкуство.
 4. Изгражда Арт център за обучение на млади таланти в областта на изобразителното и други видове изкуства.
 5. Организира школи, кръжоци, концерти, представления, изложби, пърформънси, спортни състезания, клубове, празненства, чествания, фестивали, пленери, обучения, академии, конференции и други научни прояви, развива просветна дейност, издава каталози, книги, периодика или други печатни и непечатни материали свързани с неговата дейност и съответстващи на Закона за Народните Читалища и Устава.
 6. Развива и подпомага любителското и професионалното художествено творчество и всички други инициативи в смисъла на предходната точка.
 7. Изгражда и поддържа фонд от съдържателни образци от етнокултурата на българския народ и на местното население.
 8. Разгръща Просветна дейност сред българските емигранти.
 9. Организира ежегодни мероприятия свързани с работата с деца и младежи.
 10. Сътрудничи си с всички заинтересовани административни и обществени органи и организации, сдружения, клубове за постигане на целите си.
 11. Разгръща широка кампания в интернет пространството за популяризиране на дейността си и работа с деца, младежи и възрастни хора.

Чл. 9.

Читалище “Нови хоризонти – 2009” може да извършва стопанска дейност и услуги, по смисъла на закона за ЮЛНЦ и според разпоредбите на Настоятелството. Тази стопанска дейност трябва да подпомага основните цели, задачи, дейности и функции на Читалището.

 1. Стопанската дейност може да се извършва посредством собствени, търговски или граждански дружества или чрез членство в търговско дружество с други юридически субекти или по друг начин.
 2. Допълнителните стопански дейности не могат да се извършват в противовес на разпоредбите в Българското законодателство.

 

Глава 3.

Учредяване и членство.

Чл. 10.

Читалище „Нови хоризонти” се учредява с Решение на Общото събрание с протокол №1/ 11.05.2009г. и се регистрира  през 2009 година.

Чл. 11.

Читалището подлежи на вписване  от Окръжен съд – Перник и вписване в Регистъра на народните читалища на Министерство на културата.

Чл. 12.

Членовете на Читалище „Нови хоризонти – 2009” могат да бъдат индивидуални, колективни и почетни.

Чл. 13.

(1) Индивидуалните членове на Читалището са физически лица. Те могат да бъдат почетни, действителни и спомагателни.

(2) Действителните членове са дееспособни лица, които плащат редовно членския си внос. Право на глас в Общото събрание имат тези, които са плащали вноските през предходната година.

(3) Спомагателните членове са тези, които не са навършили още 18 години и нямат право да бъдат избирани  в читалищното настоятелство, те притежават съвещателен глас.

(4) Води се пълен регистър на читалищните членове.

(5) Членството се прекратява в следните случаи:

 1. След писменото заявление на члена на Читалището.
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
 3. Когато не е платен членския внос в рамките на календарната година и Настоятелството не удължи срока на плащането.
 4. Когато на Общото събрание се изключва читалищния член за грубо погазване на Устава или установените с него норми, за поведение, с което се уронва престижа и доброто име на Читалището или в случаите, когато са нанесени стопански и финансови щети.

Чл. 14.

(1) Членовете на Читалище “Нови хоризонти – 2009” имат право:

 1. Да избират ръководните органи, както и да бъдат избирани в тях, ако най-малко две години преди избора си са били членове на Читалището.
 2. Да получават информация за дейностите на Читалището и да участват активно в тях.
 3. Да участват в обсъждането на дейностите и приоритетите на Читалище “Нови хоризонти – 2009”.
 4. Да ползват с предимство и отстъпка неговата база и услугите му, освен ако Настоятелството не наложи определена забрана.

(2) Членовете на Читалището са длъжни:

 1. Да плащат редовно и в срок членския си внос.
 2. Да спазват безпрекословно Устава на Читалището.
 3. Да участват според своите възможности и интереси в дейностите и проектите на Читалището.
 4. Да опазват недвижимото имущество и активите на Читалището и предприемат стъпки за неговото обогатяване.
 5. Да не уронват доброто име на Читалище „ Нови хоризонти – 2009”, както и да не възпрепятстват нито една негова дейност.

Чл. 15.

(1) Колективни членове на Читалище „ Нови хоризонти – 2009” могат да бъдат:

 1. Професионални и стопански организации.
 2. Търговски дружества, регистрирани по установения ред, кооперации и сдружения с нестопанска цел.
 3. Културно-просветни и любителски клубове, творчески колективи, учебни заведения.

(2) Колективните членове съдействат:

 1. За осъществяване на целите на Читалище “ Нови хоризонти – 2009 „.
 2. Подпомагат финансово дейностите и поддържането,и обогатяването на материалната база.
 3. Имат право на един глас.
 4. Членството на колективните членове се учредява и поддържа чрез писмено споразумение или договор, които не могат да накърняват интересите на Читалище „Нови хоризонти – 2009 „.

(3) Колективното членство се прекратява:

 1. По писмено искане на колективен член.
 2. При фактическо прекъсване на взаимоотношенията между колективен член и Читалище „Нови хоризонти – 2009″ в продължение на една календарна година.

Чл. 16.

Почетните членове на Читалище “Нови хоризонти – 2009 “ са български и чужди граждани и дарители с изключителни заслуги към него.

 

Глава 4.

Управление.

Чл. 17.

Органите за управление на Читалище „ Нови хоризонти – 2009 “ са:

 1. Общото събрание.
 2. Настоятелството.
 3. Проверителната комисия.

Чл. 18.

Върховен орган на читалището е Общото събрание. То се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Чл. 19.

Общото събрание :

 1. Приема, изменя и допълва Устава.
 2. Избира и освобождава членове на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.
 3. Изключва членове на читалището.
 4. Приема основните насоки за дейността на читалището.
 5. Взема решения за членуване или прекратяване на членството в Читалищен съюз.
 6. Приема бюджета на читалището.
 7. Приема годишния отчет.
 8. Определя размера на членския внос.
 9. Обявява почетни членове в т.ч. дарителите.
 10. Отменя решения на органите на Читалище „Нови хоризонти“.
 11. Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни членове.
 12. Взема решение за прекратяване на Читалището.
 13. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Читалището.

Чл. 20.

 1. Редовно общо събрание на Читалище “ Нови хоризонти – 2009 “ се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно.
 2. Извънредно общо събрание на Читалище “Нови хоризонти – 2009″ може да бъде свикано и по решение на Настоятелството, по решение на Проверителната комисия, или по решение на 1/3 от членовете, имащи право на глас.
 3. Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата , часа, мястото на провеждане и кой го свиква. Поканата да бъде получена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на общодостъпни места трябва да бъде обявено съобщение за събранието.
 4. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на Читалище “ Нови хоризонти – 2009 „. При липса на кворум събранието се насрочва за друга дата, но не по-рано от 7 дни. Тогава събранието е законно, колкото и членове да се явят.
 5. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове с право на глас, освен решенията по чл.14, ал.1,т.1,4,10,11,12 от Закона за народните читалища, които се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове.

Чл. 21.

(1)Ръководен орган на Читалище “ Нови хоризонти  – 2009″ е Настоятелството. То се състои от трима члена избрани за три години. Те не могат да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2) Настоятелството:

 1. Свиква общото събрание и изпълнява взетите от него решения.
 2. Подготвя бюджет на читалището, следи за изпълнението му, утвърждава щата му.
 3. Внася в общото събрание отчет по изпълнението на бюджета и дейността на читалището.
 4. Назначава секретаря на читалището:
 • утвърждава длъжностната характеристика на секретаря,
 • определя възнаграждението му.

5.Контролира разходването на бюджета.

6.Взема решения за назначаване на щатния и хонорования персонал и за определяне на хонорарите им и трудовите възнаграждения.

 1. Приема годишни планове за работата на читалището и програмите на отделните колективи.
 2. Взема решения за сдружаване на читалището с изключение на решения свързани по чл.14, ал.1, т.6 от Закона за Народните Читалища.
 3. Решава въпросите за създаване и закриване на колективи за художествено творчество, школи, курсове и други.
 4. Взема решения за стопанисване на читалищното имущество, за придобиване на недвижимо имущество, за отдаване на имущество под наем или в аренда за по-продължителен период – над 3 години, за определяне размера на таксите, наемите, арендните вноски, за образуване и управление на целеви фондове, в т.ч. и в изпълнение на дарения.
 5. Решава въпросите за откриване и закриване на допълнителни дейности, в т.ч. и стопански, за учредяване и прекратяване на търговски и граждански дружества и за участие в такива, свързани с дейността и приоритетите на читалището.
 6. Взема решения за морално и материално стимулиране и поощряване на читалищни членове и дейци, работещи в читалището.
 7. Прави предложения за приемането и изключването на членове от Читалището, при грубо нарушение на устава, неплащане на членския внос в рамките на календарната година или погазване на принципите в работата на Читалище „ Нови хоризонти – 2009”.

(3) Настоятелството се свиква на заседания веднъж на тримесечие. При необходимост на тях могат да се канят и други читалищни членове и служители или членове на Проверителната комисия.

(4) По въпросите от своята компетентност Настоятелството се произнася с решения.

(5) Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.

(6) Решенията на Настоятелството се оформят в протоколи, които се подписват от членовете му.

(7) Решенията от името на Читалището се подписват от Председателя или от определен от него член на Настоятелството.

Чл. 22.

 1. Председателят на читалището се избира пряко от общото събрание за три години въз основа на чл.17 от Закона за Народните Читалища.
 2. Председателят представлява читалището.
 3. Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството.
 4. Председателства общото събрание.
 5. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството.
 6. Сключва и прекратява трудовия договор със секретаря въз основа на решение на Настоятелството и контролира работата му по текущата дейност. Изготвя длъжностната му характеристика.
 7. Организира текущата дейност на читалището съобразно Закона, Устава и решенията на общото събрание и Настоятелството.
 8. При необходимост правомощията на Председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен с решение на Настоятелството и с пълномощно от Председателя член на Настоятелството.

Чл. 23.

 1. Секретарят на читалището се назначава от Настоятелството въз основа на утвърдена длъжностна характеристика и решение на Настоятелството за срок от една година.
 2. Секретарят съвместно с председателя:
  • организира текущата дейност на читалището съобразно Закона за Народните Читалища, Устава на Читалище “ Нови хоризонти – 2009″ и решенията на общото събрание и Настоятелството
  • подготвя материалите за заседанията на Настоятелството и общото събрание
  • отчита дейността си пред Настоятелството
  • предлага на председателя трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа на решение на Настоятелството.
  • представлява читалището заедно и поотделно с председателя

Чл. 24.

 1. Проверителната комисия се състои от трима членове, избрани за три години. Не могат да бъдат членове лица, които са в трудово-правни отношения с читалището или са роднини на членове на Настоятелството по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.
 2. Общото събрание или Проверителната комисия избира свой председател.
 3. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството и секретаря на читалището по спазване на Закона, Устава и решенията на общото събрание.
 4. При констатиране на нарушения, Проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление – органите на прокуратурата.
 5. Комисията взема решения с мнозинство повече от половината си членове.

Чл. 25.

Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност или подаване на оставка, председателят на читалището престане да изпълнява задълженията си, или когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в чл.21, ал.1 и чл.22 и чл.24, в срок от два месеца Общото събрание избира нов Председател или попълва състава на съответния орган.

Чл. 26.

Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и Проверителната комисия и лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Глава 5.

Имущество и финанси.

Чл. 27.

Имуществото на читалището се състои от собствени недвижими имоти, движими имоти, ценни книжа, авторски права, вземания и от предоставени за безвъзмездно ползване недвижими имоти.

Чл. 28.

Читалището полага еднакви грижи на добър стопанин за опазване и обогатяване както на собственото, така и на ползваното имущество.

 

Чл. 29.

Читалището набира средства от следните източници:

 1. Членски внос.
 2. Културно-просветна дейност включително школи и курсове.
 3. Субсидии от държавния и от общинския бюджет.
 4. Наеми.
 5. Дарения и завещания.
 6. Други приходи, включително от стопанска дейност.

Чл. 30.

Членският внос за членовете на Читалище “Нови хоризонти – 2009” е в размер на 1 лв. (един лев) годишно.

Чл. 31.

Единният читалищен бюджет се формира от всички приходоизточници –  собствени и от субсидии.

Чл. 32.

(1) Частта от отчета за изразходването на държавните и общинската субсидии се предоставя в общината.

(2) Счетоводната отчетност се води в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите документи.

Чл. 33.

Читалището е освободено от всякакви държавни и местни данъци, такси и мита върху основните си дейности и имущества, свързани с тях.

 

Глава 6.

Прекратяване.

Чл. 34.

Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание или на Окръжния съд.

Чл. 35.

(1) Окръжният съд постановява решение за прекратяване на читалището, ако дейността му противоречи на Закона за народните читалища, Устава и добрите нрави, ако имуществото му не се ползва според целите на читалището и при трайна невъзможност читалището да действа.

(2) Министърът на културата или прокурорът могат да поискат от Окръжния съд да постанови решение за прекратяване на читалището.

 

Глава 7.

Заключителни разпоредби.

Чл.36.

1.Този УСТАВ е приет на Общо учредително събрание на Народно читалище ”Нови хоризонти – 2009”, проведено на 11.05.2009г. в гр.Перник

2.Този устав е изменен и допълнен на основание чл. 9, ал.5, изр. трето от Закона за народните читалища;  на основание чл. 17а( нов- ДВ, бр.42, 2009 г.) от Закона за народните читалища, както и съгласно § 34 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища( обн. в ДВ, бр. 42 от 2009 г.), на извънредно Общо събрание, проведено на 19.04.2010 г. в град Перник.

3. Този устав е изменен на редовно общо събрание, проведено на 26.03.2022 година в град Перник.

Партньори