Дарители - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Дарители

Уважаеми  Дами и Господа,

Народно читалище “Нови хоризонти” е сред новите читалища в страната. За да дадем нови хоризонти на мисълта, ние изградихме читалище от нов тип, в което среща да си дадат традицията и модерността.

Посвещавайки се на мисията на добротворство и съпричастност, ние ви предлагаме една форма на публично-частно партньорство, което да бъде изгодно за всички страни.

Вашата реална полза от тази форма на сътрудничество е регламентирана от българското законодателство в Закона за меценатството и чл. 31, ал.1, т. 13,14 в Закона за корпоративно подоходно облагане. Юридическите лица, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отчитат направените дарения като разходи. Ако даренията са в размер до10% от положителния финансов резултат, те не се облагат с данък, удържан при източника и с тях пряко се намалява финансовият резултат. За физическите лица, получаващи доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения данъчното облекчение за дарение се приспада от облагаемия доход след намаленията на вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя сметка.

Читалище “Нови хоризонти” има мотив да инициира това публично частно партньорство, за да създаде заетост на експерти и преподаватели от областта на културата, защото именно това са хората най-силно засегнати от безработицата и ниските доходи. Но най-важната и значима степен на удовлетворение ще се получи от страна на децата, участници в школите и курсовете на обучение. Ние, заедно с Вас, благодарение на Вашите дарения и нашия професионализъм и отзивчивост, ще се поставим в услуга на талантливи деца, които желаят да се подготвят от професионални преподаватели и специалисти в областта на изкуствата, за да кандидатстват и да бъдат приети в средните и висши училища по изкуствата, да реализират собствени авторски проекти или да представят творбите си пред публика. С получената подготовка обучаващите се при нас деца ще могат да осъществят мечтите си, дори когато нямат достатъчно финансови възможности или са с физически проблеми. Ние вече имаме положителен опит в осъществяването на подобни благотворителни акции.

Освен данъчните облекчения, дарявайки средства на НЧ “Нови хоризонти” Вие и Вашата организация ще получите професионална реклама и активно представяне на положителен публичен образ.

Ние подготвяме много атрактивни проекти, които бихме желали да представим на Вашето внимание и които бихме могли да реализираме съвместно.

Надявайки се на успешно сътрудничество, Ви очакваме в бизнес комплекс “Елена” – гр. Перник, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 23, офис 101 и на тел: 0898535628 или 0885984469

e-mail:vipgallery@abv.bg

sites:www.novi-horizonti.com

Банковата сметка на читалището:
ЦКБ АД Клон Перник
BIC:CECBBGSF
IBAN: BG96 CECB 9790 10BO 3064 00
Народно читалище “ Нови хоризонти-2009″

Партньори